Sadarbības līgums

Sadarabības līgums Nr. SAM 8.5.1./6-12.1.3./279 par Darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa ''Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā'' īstenošanu

Rīgā, 

2017. gada 27. jūlijā

Biedrība ''Latvijas Darba devēju konfederācija'' (turpmāk tekstā - Projekta īstenotājs), vienotais reģ. Nr. 40008004918, juridiskā adrese Baznīcas iela 25, rīga, LV-1010, tās Kurzemes reģiona koordinatora Evijas Kopštāles personā kurš/a rīkojas saskaņā ar ģenerāldirektores Līgas Meņģelsonen 2017. gada 11. maija rīkojumu nr. 6-12.2.1/7, no vienas puses 

 

un

 

SIA Laimdotas (turpmāk tekstā - Sadarbības partneris), reģ. Nr. 46101007670, juridiskā adrese ''Laimdotas'', Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321, valdes priekšsēdētāja Guntara Pirtnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses,

abas puses kopā turpmāk tekstā - Puses, bet katra atsevišķi - Puse,

ievērojot:

-Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumus Nr. 483 ''Darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa ''Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā'' īstenošanas noteikumi'' (turpmāk-Noteikumi) un it īpaši to 18.2. un 21.1. apakšpunktā noteikto;

-Ministru kabineta 016. gada 15. jūlija noteikumus Nr. 484 ''Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības'' un it īpaši to 6.3. apakšpunktu, ka, lai organizētu darba vidē balstītas (turpmāk-DVB) mācības, ir nepieciešamas mācību līgums par individuālā plāna īstenošanu (turpmāk-Mācību līgums);

-Ministru kabineta 2012. gada 20. novembra noteikumus Nr. 785 ''Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība'' un it īpaši to 8. punktu, kas nosaka - pirms mācību prakses profesionālās izglītības iestādes pārstāvis, prakses vietas pārstāvis un praktikants nosledz trīspuēju līgumu par mācību praksi, kurā nosaka profesionālās izglītības iestādes, prakses vietas un praktikanta tiesības un pienākumus, prakses ilgumu un līguma izbeigšanas nosacījumus (turpmāk-Prakses līgums),

noslēdz šāda satura sadarbības līgumu (turpmāk tekstā-Līgums).

 

1. Līguma priekšmets

1.1. Līgums nosaka Pušu pienākumus, tiesības, norēķinu veikšanas kārtību, kā arī informācijas un dokumentu aprites un glabāšanas kārtību starp Projekta īstenotāju in Sadarbības partneri projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 ''Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos'' (turpmāk tekstā-Projekts) ietvaros noteikto šādu atbalstāmo darbību īstenošanā:

     1.1.1. DVB mācību īstenošana profesionālajā izglītībā uzņēmumā un pie amata meistara;

     1.1.2. kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses (turpmāk-Prakses) īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizgītības programmu apguvē.

1.2. Pušu sadarbība notiek atbilstoši Līguma tekstā, kā arī tā pielikumos norādītajiem noteikumiem. Līgumam ir šādi pielikumi:

     1.2.1. I Pielikums. Līguma vispārīgie noteikumi;

     1.2.2. II Pielikums. Projekta atskaišu veidlapu formas.

 

2. Sadarbības pamatprincipi

2.1. Sadarbības ietvaros:

      2.1.1. Projekta īstenotājs nodrošina profesionālās izglītības iestādēm (turpmāk-PII) un Sadarbības partnerim iespēju sadarboties ar Prakšu un DVB mācību īstenošanā;

      2.1.2. Sadarbības partneris nodrošina audzēkņiem Prakšu un DVB mācību īstenošanai atbilstošu vidi uzņēmumā.

 

3. Projekta īstenotāja veicamie pienākumi un tiesības

3.1. Projekta īstenotāja pienākui:

      3.1.1. sniegt metodisku atbalstu Sadarbības partnerim;

      3.1.2. sniegt Sadarbības partneri Projekta īstenošanai un Līguma izpildei Projekta īstenotāja rīcībā esošo nepieciešamo informāciju;

      3.1.3. pēc tam, kad Projekta ietvaros radušās izmaksas Projekta īstenotājs ir apstiprinājis, veikt attiecīgus norēķinus un Sadarbības partneri;

      3.1.4. sadarboties ar Sadarbības partneri, lai nodrošinātu Projekta īstenošanu un kontroli;

      3.1.5. piedalīties PII apzināšanā, kas varētu piedāvāt Sadarbības partnerim izglītojamos attiecīgajā nozarē.

3.2. Projekta īstenotāja tiesības:

     3.2.1. veikt Līguma un Projekta izpildes pārbaudes pie Sadarbības partnera. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti pārkāpumi, - uzdot Sadarbības partnerim 10 (desmit) dienu laikā (vai ātrāk, ja šāda nepieciešamība izriet no lietas apstākļiem) novērst konstatētos pārkāpumus;

       3.2.2. pēc nepieciešamības pieprasīt no Sadrabības partnera paskaidrojumus un dokumentu apliecinātas kopijas (nepieciešamības gadījumā uzrādot dokumentu oriģinālus), kā arī citu informāciju, kas saistīta ar Līgumā noteikto saistību izpildes gaitu;

     3.2.3. pieprasīt Sadarbības partnerim atmaksāt Projekta īstenotājam jebkuru nepamatoti saņemto summu saistībā ar Projektu (kas neatbilst Projekta īstenošanas nosacījumiem) 20 (divdesmit) dienu laikā no Projekta īstenotāja pieprasījums.

 

4. Sadarbības partnera pienākumi un tiesības

 

4.1. Sadarbības partnera pienākumi:

       4.1.1. slēgt Mācību līgumus par DVB mācību un/vai Prakses līgumus par Prakšu īstenošanu ar profesionālo izglītības iestādi un audzēkni (vai audzēkņa likumisko pārstāvi);

       4.1.2. informēt Projekta īstenotāju par būtiskiem aspektiem Projekta īstenošanas gaitā;

       4.1.3. regulāri sniegt atskaites atbilstoši Līguma I un II pielikumam.

4.2. Sadarbības partnera tiesības:

       4.2.1. saņemt no Projekta īstenotāja visu nepieciešamo informāciju par Projekta norisi, kas nepieciešama Sadarbības partnerim Projekta īstenošanai un Līguma izpildei (tai skaitā, iepazīties ar Līguma par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001, ''Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācības un mācību prakses uzņēmumos'' īstenošanu);

        4.2.2. sniegt priekšlikumus Projekta efektīvai īstenošanai;

        4.2.3. ievērojot normat;ivajos aktos noteikto, pieprasīt un saņemt no Projekta īstenotāja Projektā paredzēto finansējumu pēc izdevumus pamatojošo dokumentu iesbniegšanas.

 

5. Pušu atbildība

 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne konkrēti paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmas, piemēram: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas vai epidēmijas, kas kavē vai pārtrauc Līguma saistību pilnīgu izpildi. Puses apņemas godprātīgi veikt nepieciešamos un saprātīgi iespējamos pasākumus, lai pēc iespējas mazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.

5.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek ziņots rakstveidā otrei pusei 5 (piecu) darbdienu laikā no to iestāšanās vai no brīža, kad attiecīgā Puse par tiem uzzinājqa vai tai vajadzēja uzzināt. Ziņojumā jānorād, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā noteikto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam nepieciešamības gadījumā ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur mionēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu. Šādā gadījumā Līgumā paredzēto Pušu pienākumu veikšanas termiņš tiek atlikts samērīgi ar šādu apstākļu darbības ilgumu, ieveŗojot pieļaujamo Projekta īstenošanas ilgumu.

5.3. Par Līguma nosacījumu daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu Puses uzņemas atbildību saskaņā ar Līguma, kā arī Civillikuma un citu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.4. Ja viena Puse nepārvaramas varas apstākļu dēļ nevar izpildīt Līguma saistības pietiekami būtiskā apjomā vismaz 2 (divus) mēnešus pēc kārtas, otrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, nosūtot pirmajai Pusei attiecīgu paziņojumu, norādot arī līguma izbeigšanas dienu.

 

6. Piemērojamās tiesības un strīdu izskatīšanas kārtība

 

6.1. Līgums interpretējams pēc Latvijas Republikas tiesību normām.

6.2. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.

6.3. Strīdus, kas rodas Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējā sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta 90 (deviņdesmit) dienu laikā no pārrunu uzsākšanas dienas (izņemot gadījumus, kad objektīvu apstākļu dēļ šāds termiņš nav attiecināms), strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā.

 

7. Nobeiguma noteikumi

 

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei.

7.2. No Līguma izrietošās saistības Sadarbības partneris apņemas veikt patstāvīgi un nav tiesīgs nodot to izpildi trešajām personām. Sadarbības partnerim nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām šajā Līgumā noteiktās Sadarbības partnera tiesības pilnībā vai daļēji.

7.3. Projekta īstenotājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar vienpusēju paziņojumu ja Sadarbības partneris Projekta darbību īstenošanas laikā pēc atkārtota Projekta īstenotāja brīdinājuma nepilda normatīvajos aktos vai Līgumā noteiktos pienākumus pietiekami būtiskā apjomā, nozīmīgumā, sekās vai riskos.

7.4. Puses vienojas, ka visus organizatoriskos jautājumus un informācijas apmaiņu par Projekta darbību īstenošanu veiks Pušu noteiktas kontaktpersonas (tai skaitā, attiecībā uz Līguma izbeigšanu):

      7.4.1. Projekta īstenotāja kontaktpersona: Evija Kopštāle, LDDK Kurzemes reģiona koordinatore, tālrunis: 29119051; e-pasts: evija kopstale@lddk.lv;

      7.4.2. Sadarbības partnera kontaktpersona: Mārcis Pirtnieks, galdniecības vadītājs, tālrunis: 29253650; e-pasts: sales@laimdotas.lv;

7.5. Ja mainītas Līguma 7.4. apakšpunktā minētās Pušu noteiktās kontaktpersonas, attiecīgā Puse informē otru Pusi, par izmaiņām nosūtot elektroniski paziņojumu otrai Pusei 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīgo izmaiņu rašnās dienas. Līguma grozījumi šajā gadījumā netiek veikti.

7.6. Līgums ir noslēgts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi: I pielikums un II pielikums, kas abi uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

 

 

8. Pušu rekvizīti

 

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

                             Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

                             E-pasts: lddk@lddk.lv

                             Reģ. Nr. 40008004918

                             PVN reģ Nr. LV40008004918

 

Sadarbības partneris: SIA Laimdotas

                                ''Laimdotas'', Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321

                                E-pasts: laimdotas@laimdotas.lv

                                Reģ. Nr. 46101007670

                                PVN reģ. Nr. LV46101007670